Konuşuyoruz Biz

KB-UBUNTU
Öğrenci
Girişi

TAP 2000 OOD. MERKEZİ BULGARİSTAN TÜRKİYE İSTANBUL ŞUBESİ

 

Aşağıda isim (Unvan) ve adresleri yazılı bulunan KURUM ile KATILIMCI arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile belirtilen şartlarda “EĞİTİM SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır.

MADDE 1: TARAFLAR

1.1.Tarafların ticaret, kimlik ve iletişim bilgileri.

1.           A) KURUMUN/SATICININ

 

Ünvanı : TAP 2000 OOD. MERKEZİ BULGARİSTAN TÜRKİYE İSTANBUL ŞUBESİ

 

Adresi : Koşuyolu Mahallesi Mehmet Akfan Sokak No:23 Kadıköy/İSTANBUL

Telefon: 0850 3087027

E-mail :info@konusuyoruz.biz

 

1.           B) KATILIMCININ/ALICININ

TC Kimlik No :

Adı Soyadı :

Doğum Yeri/Yılı : / —

Telefon :

E-Mail Adresi :

Adres :

Sertifika Adı :

1.2.Sözleşme konusu hizmete ilişkin siparişini tamamlayan ve onaylayan kişi işbu sözleşme çerçevesinde ‘’ALICI’’ sıfatını kazanır ve sözleşme ile doğacak olan hizmet bedeli, kargo ücreti, vergi ödemesi gibi giderleri üstlenmeyi kabul ettiğini taahhüt etmiş olur.

MADDE 2: KONU

2.1.İşbu sözleşmenin konusu; ALICI’nın SATICI’ya  uzaktan iletişim yoluyla siparişini verdiği eğitimin özellikleri ile www.konusuyoruz.biz ücreti belirtilen ürünün(dijital içerik) satışı, teslimi, iadesi, uyuşmazlık halleri ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

2.2.İşbu sözleşme ile alıcı; satıcının adresi, unvanı, sözleşme konusu ürünün özelliklerini, vergi ve kargo ücreti dahil ürün bedelini, ödeme şeklini, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini, cayma hakkının kullanılmasına ilişkin şartları, uyuşmazlık halinde hangi makamların yetkili olacağını, site üzerinde konuya ilişkin bilgilerin açık bir şekilde paylaşıldığını ve kendisinin bu bilgileri okuyup anladığını, sözleşme metnini incelediğini ve siparişini bu bilgiler üzerine tamamladığını, ürün ile ilgili kampanya bilgilerini ve detayları ortamına uygun bir şekilde site üzerinde paylaşıldığını ve kendisinin bu bilgiler çerçevesinde ürünü seçtiğini, işbu sözleşme metnini okuduğunu ve Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde hür ve açık iradesi ile onayladığını kabul eder.

MADDE 3: SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

3.1. Sözleşmeye konu ürünün bilgileri, satıcıya ait internet sitesinde açıkça belirtilmiştir. Ürün bir kampanya kapsamında ise söz konusu kampanya şartları ve tarihleri ürüne ilişkin bilgiler arasında paylaşılmış olup, alıcının kampanyadan yararlanmasında, siparişi oluşturmaya başladığı tarih ve saat değil, siparişini bu sözleşme hükümlerini okuyup kabul ettikten sonra onayladığı tarih ve saat dikkate alınır. Ödeme zamanı ve şekli işbu sözleşme devamında belirtilmiş olup tarafların açık iradeleri doğrultusunda ödeme planı oluşturulmuştur.

3.2.Sözleşme konusu ürünün/hizmetin vergileri dahil satış fiyatı aşağıda belirtilmiştir.

3.3.Sözleşme konusu ürün/hizmet alıcının talepleri doğrultusunda sevkiyatı gerçekleştirilebilecek bir materyal(CD, DVD, FLASHBELLEK, HARD DİSK, vb.) ile alıcıya ulaştırılacak ise, sevkiyata ilişkin kargo ücreti alıcı tarafından ödenecektir ve ürün/hizmet fiyatına dahil değildir. Kargo fiyatına ilişkin kampanya yapma hakkı satıcıya aittir. Bu talep doğrultusunda sağlanacak olan hizmete ilişkin teslimat hükümleri işbu sözleşmenin devamında düzenlenmiş bulunmaktadır. Teslim ile ilgili hükümler sadece sevkiyatın yapılması istenen hallerde geçerli olacak olup, dijital veri yoluyla hizmetin/ürünün anında ifa edileceği hallerde sevkiyat yolu ile teslim sözleşme konusu değildir.

MADDE 4: SÖZLEŞME KURULMA TARİHİ ve MÜCBİR NEDENLER

4.1.Sözleşme alıcının mesafeli satış sözleşmesini okuyup onayladığı an itibariyle kurulmuş sayılır.

4.2.Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

 

MADDE 5: GENEL HÜKÜMLER

5.1.İşbu sözleşme ile alıcı; sözleşme konusu ürünü sitede incelediğini ve belirtilen özellikleri ile kabul ettiğini, ürünün ödemesini şartlara uygun bir şekilde yapmayı, satıcının adres bilgilerini edindiğini, kendisi tarafından verilen bilgilerin doğru olduğunu aksi halde yaşanacak sıkıntılarda kendisinin sorumlu olacağını, ürünün teslimatından sonra taraflarca belirlenen ödeme gününce ücretinin ödeneceğini alıcı kabul ve taahhüt eder.

5.2.Satıcı kendisine işbu sözleşme ile yüklenen edimleri,6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kendisine yüklediği yükümlülükleri, mücbir sebepler istisna olmak kaydıyla, yerine getireceğini taahhüt eder.

5.3.Ürünün sözleşmede belirtilen fiyatına vergilerin dahil edilip edilmeyeceği açıkça belirtilmiştir. Vergilerin ödenmesi her halde alıcıya ait olup bu miktar toplam ödenecek fiyata dahil edilerek kendisinden tahsil edilecektir.

5.4.Ürün/hizmet, alıcının talepleri doğrultusunda maddi ortamda (cd,flash vs.) sevkiyatı yapılarak alıcıya ulaştırılması kararlaştırılmış ise, 30 gün içerisinde alıcının belirtmiş olduğu adrese teslim edilecektir. Bu süre zarfında eline geçmeyen ürün için alıcının siparişi iptal etme ve sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

5.5.Alıcının adres, fatura, teslimat adresi ve ödeme bilgilerinde hata veya uyuşmazlık olması halinde satıcı siparişin oluşturulmasını ve sevkiyatını askıya alarak alıcı ile irtibat kuracaktır. Alıcının vermiş olduğu bilgiler vasıtasıyla kendisi ile irtibat kurulamaması halinde satıcı sitede yer alan siparişe ilişkin detaylarda durumu belirterek siparişi iki tarafın da zarar görmemesi için iptal edebilir.

5.6.Siparişin hazırlanması veya sevkiyatı aşamasında yaşanabilecek aksaklıklar halinde satıcı alıcıyı 3 iş günü içerisinde bilgilendirecektir.

5.7.Sipariş yukarıda sayılan nedenler ile iptal edilecek olur ise alıcı tarafından yapılmış bir ödeme bulunması halinde ilgili tutar kendisine 14 iş günü içerisinde iade edilecektir.

5.8.Mesafeli eğitim satış sözleşmesinin ihtivası nedeniyle satıcı; alıcının sözleşme kurma ehliyetinin olup olmadığını yalnızca site üzerinden paylaştığı bilgiler ve yaptığı onaylamalar ile anlayabilecektir. Bu sebeple siparişi oluşturan kişinin veya alıcının sözleşme kurma ehliyetine sahip olmaması nedeniyle oluşabilecek zararlardan satıcı sorumlu değildir. Satıcıya bu sebeplerle herhangi bir sorumluluk yüklenemez ve gerek ödemenin yapılamayacağına gerekse ürünün iadesinde oluşabilecek kusurlara katlanması kendisinden beklenemez ve bu durumlarda alıcı ve yasal temsilcisi sorumludur.

5.9.Satıcı siparişi oluşturulan ürünün, sitede belirtilen özeliklere haiz olarak siparişe uygun bir şekilde hazırlanmasını; varsa kullanım kılavuzu ve garanti belgesini ürün ile birlikte alıcıya ulaştırmayı; ürünün alıcıya ulaştırılmasında kendisinde bulunması gereken iyi niyet ve dürüstlük vasıflarına uyacağını; ürünün kendi himayesinden çıkarken sipariş detaylarına uygun olacağını taahhüt eder.

5.10.Satıcı ürünün sevkiyatına ilişkin olarak alıcının veya gösterdiği bir üçüncü kişinin eline ulaşması anına kadar, kanun ve yönetmelik gereğince, teslim ile sorumludur. Teslim Satıcının anlaşmalıı olduğu Kargo şirketi ile Alıcının işbu sözleşmede belirttiği adresine yapılacaktır. Alıcı yukarıda belirtilen anlaşmalı kargo şirketinden başka bir firma ile teslimin yapılmasını istemiş ise, satıcı sadece alıcının nakliye yapılmasını istediği kargo firmasına siparişin tesliminden sorumludur. Siparişin kargoya tesliminden sonra oluşabilecek aksaklıklardan satıcı sorumlu değildir. Kargo firması ile kurulan ilişki alıcının siparişi oluşturduğu esnada yapmış olduğu tercihler doğrultusunda alıcı adına ve hesabına kurulacaktır.

5.11.Sözleşme konusu ürün/ürünler, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

5.12.Satıcı mücbir sebeplerin varlığı nedeniyle sipariş konusu ürünün alıcıya ulaştırılamayacağını düşünüyor ise bu durumu alıcıya derhal bildirir. Alıcı bildirim karşısında siparişin iptal edilerek ücretin iade edilmesini, siparişin sevkiyatın yapılabileceği tarihe kadar ertelenmesini veya siparişte yer alan ürünün sevkiyatı yapılabilecek başka bir ürün ile değiştirilmesini isteyebilir. Ücretin iade edilmesi aşamasında banka hesaplarında yapılacak işlemlerde banka tarafından yaşanan gecikmelerden satıcı sorunlu değildir.

5.13.Alıcı, satıcı ile paylaşmış olduğu telefon ve mail adreslerine kampanya bilgisi ve reklam gönderilmesini kabul eder. Bu bilgilerin kendisi ile paylaşılmasından vazgeçilmesini istediği taktirde satıcı ile irtibat kurarak bilgi paylaşımının durdurulmasını isteyebilir.

5.14.Alıcı, satıcı ile ilişki kurduğu internet sitesini kullanırken kendisinden beklenen özeni gösterir. Siteyi kullanması sırasında yaşanabilecek aksaklıklar ve sıkıntılardan kendisi sorumlu olup satıcının cezai ve hukuki sorunluluğu bulunmadığını kabul eder.

5.15.Satıcının ürünlerini tanıttığı ve sattığı internet sitesine ulaşım, üçüncü kişiler tarafından dizayn edilmiş ve kullanılan siteler üzerinden link paylaşılarak sağlanabilir. Bu gibi durumlarda satıcı, üçüncü kişilerin himayesinde olan sitelerde paylaşılan linkin güvenliğinde sorumlu değildir. Satıcıya ait olduğu düşünülerek ziyaret edilen linkler sonucunda alıcının uğradığı zararlardan alıcı kendisi sorumludur. Bu sitelerde karşılaşılan reklamlar ile satıcının kendi sitesinde yer alan tanıtımlar arasında farklılıklar olduğu taktirde satıcının kendi sitesi esas alınacak olmasını alıcı kabul eder.

5.16.Alıcı, satıcıya ait internet sitesi üzerinden satıcıyı ve üçüncü kişileri rahatsız edecek ve kişilik haklarını zedeleyecek paylaşımlarda bulunamaz, siteyi hukuki amacının dışında bir amaç ile kullanamaz, satıcı ve üçüncü kişilere zararı dokunacak şekilde virüs, program ve benzeri sanal zarar vericileri siteye yükleyemez. Bu gibi durumlarda doğacak olan zararlardan alıcı kendisinin sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder. Satıcının bu gibi zararları hukuk yoluna taşıması halinde de alıcı yine kendisi sorumludur.

5.17.Alıcı, satıcıdan vergi indiriminde bulunmasını bekleyemez ve ürünün satımı sırasında doğacak olan verginin kendisi tarafından ödenmeyeceğini iddia edemez.

5.18.Ürün/ürünlerin tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili Banka veya finans kuruluşunun ürün/ürünlerin bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürün/ürünleri 5 (Beş) iş günü içinde teslimat giderleri kendisine ait olacak şekilde Satıcı’ya göndermekle yükümlüdür. Aksi takdirde ürün/ürünlerin bedelini ödemekle yükümlü olacaktır.

5.19.Katılımcı/alıcı, ürünün/hizmetin kendisine kalıcı veri saklayıcısı kullanılmak suretiyle iletilmesini istemiş ise cayma hakkına ilişkin hükümler işbu sözleşmenin 9. Maddesinde düzenlenmiş olup katılımcı/alıcı işbu mesafeli satış sözleşmesini onayladığı anda gerekli bilgileri aldığını kabul ve beyan eder.

5.20.Ürün/hizmet, alıcı/katılımcıya, esas olarak internet üzerinden iletilecek olup, teslime ilişkin hükümler, alıcının talebi doğrultusunda hizmetin/ürünün kendisine kalıcı veri saklayıcısı ile iletilmesi istendiği hallerde uygulanacaktır. Bu doğrultuda internet üzerinden dijital veri yoluyla sağlanacak hizmetin/ürünün ifa türü anında ifadır. Katılımcı/alıcının adına tanımlanan kullanıcı adı ve şifresi ile www.konusuyoruz.biz sitesi üzerinden giriş yaparak ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini onayladığı anda ifa kurum tarafından gerçekleştirilmiş olacaktır. Bu doğrultuda gerçekleşen ifa neticesinde alıcının cayma hakkı işbu sözleşmenin 9. Maddesinde ele alınmış olup katılımcı/alıcı işbu mesafeli satış sözleşmesini onayladığı anda gerekli bilgileri aldığını kabul ve beyan eder.

MADDE 6: ÖDEME ŞEKLİ

6.1. Kredi Kartı ile Ödeme: Alıcı’nın Kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak ilgili kısımlardaki bölüme doldurması gerekmektedir.

6.2 Alıcı, abonelik süresi dolmadan önce bitirmek istemesi durumunda  Satıcının mail adresine mail yolu ile yazılı olarak aboneliğini bitirmek istediğini belirtecektir.

MADDE 7: İADE PROSEDÜRÜ

7.1.Kredi Kartına İade Prosedürü: Alıcı’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararları ile Alıcı’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile tek çekim veya taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü banka tarafından belirlenecektir. Alıcı, ilgili banka tarafından uygulanacak iade prosedürünü peşinen kabul ettiğini beyan eder.

7.2.Havale Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü: havale ödeme seçeneklerinde iade Alıcı’dan Banka hesap bilgileri istenerek, Alıcı’nın belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale şeklinde yapılacaktır.

MADDE 8: CAYMA HAKKI

8.1.6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’una bağlı kalınarak ve 27/11/2014 tarihli 29188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 2. Maddesinde dijital içerik; ‘’ Bilgisayar programı, uygulama, oyun, müzik, video ve metin gibi dijital şekilde sunulan her türlü veri.’’ Şeklinde, kalıcı veri saklayıcısı; ‘’ Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkan veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı.’’ Şeklinde tanımlanmıştır. İşbu sözleşme konusu ürün/hizmet, yönetmelikte tanımlanan dijital veri veya kalıcı veri saklayıcısı ile iletilecek ürün veya hizmettir.

8.2.Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin 1. Fıkrasının ‘’ğ’’ bendi ‘’ Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.’’ uyarınca, katılımcının almış olduğu ürün veya hizmeti iade ederek sözleşmeden CAYMA HAKKI BULUNMAMAKTADIR. Katılımcı işbu sözleşmeyi okuyarak onaylaması ile yasal düzenlemeler gereği cayma hakkının OLMADIĞINI, kabul ve beyan etmiş olur.

8.3. Ürün veya hizmetin katılımcı/alıcıya iletilmesi, katılımcı veya alıcının talepleri doğrultusunda, yönetmelikte tanımlanan kalıcı veri saklayıcısı ile sağlanacak ise, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin 1. Fıkrasının ‘’e’’ bendi ‘’ Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.’’ uyarınca, bu ürünlerin ambalajının açılmış olması halinde İADESİ KABUL EDİLMEYECEK, bu katılımcı/alıcı CAYMA HAKKINI KULLANAMAYACAKTIR. Bu durumda cayma hakkının on dört gün içerisinde kullanılabilmesi için, iletilmesi istenen hizmete ilişkin kalıcı veri saklayıcısını paketi açılmamış olması, ambalajının bozulmamış olması gerekmektedir. Bu madde çerçevesinde hareket etmeyen alıcı/katılımcı cayma hakkını KAYBEDECEĞİNİ ÖĞRENDİĞİNİ işbu sözleşmeyi onaylayarak kabul ve beyan etmiş olur.

8.4. Alıcı talepleri doğrultusunda ürün veya hizmetler alıcıya yönetmelikte tanımlanan kalıcı veri saklayıcısı ile sağlanacaksa (cd, flash bellek dvd vs.) işbu sözleşmenin 9.3. maddesi kapsamında ürünlerin ambalajının açılmış olması halinde alıcı cayma hakkını kullanmak isterse, bu hakkını kullandığını satıcıya yazılı bir şekilde e-mail, telefon veya faks yoluyla bildirirken açıkça ‘’Cayma Hakkını Kullandığını’’ beyan edeceğini taahhüt eder.

8.5.Cayma hakkının kullanılması ile iade edilmesi gündeme gelen ücret, sözleşmenin kurulması aşamasında tahsil edilen ücrettir. İade işlemlerinin yapılacağı dönemde kampanya süresinin bitmesi veya ürünün piyasa değerinin artması nedeniyle ürünün sitede belirtilen fiyatında bir fazlalık var ise alıcı bu değeri isteyemez. Ayrıca cayma hakkının kullanılması sırasında alıcı tarafından yapılmış her hangi bir ödeme yoksa, alıcı bir ücret ödenmesine talep edemeyecek olup, almış olduğu ürün/hizmeti işbu sözleşme kapsamında iade etmekle yükümlüdür.

MADDE 9: TEMERRÜT HALİ

9.1. Tarafların işbu Sözleşmeden kaynaklanan edimlerini yerine getirmemesi durumunda 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun hükümleri uygulanacaktır. Satıcı’nın yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, bu tip durumlarda Alıcı, Satıcı’nın hiçbir sorumluluğu olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 (on) gün içerisinde kendisine ödenir. (Kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde ise kredi kartına iade için banka tarafından belirlenen prosedür Alıcı tarafından kabul edilir.)

9.2.Alıcı ödemeyi kredi kartı kullanarak yapmış ise kredi kartını kullandığı bankaya karşı aralarındaki sözleşmeler çerçevesinde sorumludur. Kredi kartına ilişkin borcunu ödememesi üzerine temerrüte düşmesi halinde satıcının ücreti tam olarak tahsil edememesi sebebiyle uğranılan zarardan faiziyle birlikte alıcı sorumludur.

MADDE 10: KİŞİSEL BİLGİLERİN KORUNMASI ve GİZLİLİK POLİTİKASISATICI

10.1. SATICI, www.fymol.com  sitesi üzerinden ALICI’lar tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “Web Sitesi Kullanım Koşulları” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde muhafaza edebilir. SATICI aynı zamanda; ALICI’nın kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, www. www.fymol.com sitesinin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

10.2. ALICI’lara ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. ALICI, kendisi tarafından iletilen kişisel bilgilerin SATICI, mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler-kuruluşlar tarafından her türlü tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları için süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kaydedilmesine, yazılı/manyetik arşivlerde tutulmasına, muhafazasına, işlenmesine, güncellenmesine, paylaşılmasına, transferine ve kullanılmasına, aksi belirtilmediği sürece SMS, internet, mektup, telefon vb. kanallardan temasa geçmelerine izin vermektedir. Şayet ALICI, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini, SATICI tarafından belirtilen iletişim kanallarına iletebilecektir. www.fymol.com sitesine üyelik, ürün/hizmet alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenmemektedir.

10.3.ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ’nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki  sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI cihazından girildiğinden ALICI tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

MADDE 11: DİĞER HÜKÜMLER

11.1.Alıcı, işbu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirmelerinde (İNTERNET SİTESİ’nde) yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün/Ürün’lerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, Satıcı ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim koşulları dahil bu Sözleşme ile Ön Bilgilendirme formunda yazılı bütün hususlar konusunda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İNTERNET SİTESİ’nde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek Ürün’ü sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

11.2.ww.konusuyoruz.biz sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. Ürünün cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dahil satış bedeli, www.konusuyoruz.biz  adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. SATICI teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

11.3.Gerek söz konusu ön bilgilendirmeler, gerek bu Sözleşme, Alıcı’nın Satıcı ‘ya bildirdiği yukarıdaki elektronik posta (mail) adresine de gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır

MADDE 12: YÜRÜRLÜK

12.1.Satıcı site üzerinde, alıcı tarafından işbu sözleşmenin okunduğunu ve kabul edildiğini beyan edeceği bir yazılım oluşturmayı üstlenir. Alıcının sözleşmeyi okuyup kabul etmesi ile sözleşme kurulmuş sayılır ve tarafların karşılıklı belirleyeceği ödeme planı dahilinde alıcı ürün/hizmetin ücretini ödeme yükümlülüğü altına girer.

12.2.Alıcı sözleşme kurulmadan önce bir iletişim vasıtasıyla satıcı ile irtibat kurmuş ve akabinde site üzerinden işlem yapmış ise öncesinde yapmış olduğu görüşmeler hüküm ve sonuç doğurmayacak olup işbu sözleşme ile alıcı ve satıcı birbirlerine karşı yükümlülük altına gireceklerdir.

MADDE 13: YETKİLİ MAHKEME

13.1.Alıcı işbu Sözleşmeden kaynaklanabilecek şikayet ve itiraz başvurularını, Gümrük ve Sanayi Bakanlığınca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

13.2.Alıcının da tacir olduğu veya tacir sayıldığı durumlarda veya alıcının vermiş olduğu siparişten ticari amaçla satıcı ile ilişki kurduğu anlaşılıyor ise sözleşme çerçevesinde doğacak uyuşmazlıklarda satıcının adresinin bulunduğu yerdeki ticaret mahkemeleri yetkilidir.