Konuşuyoruz Biz

KB-UBUNTU
Öğrenci
Girişi

AP 2000 OOD. MERKEZİ BULGARİSTAN TÜRKİYE İSTANBUL ŞUBESİ GİZLİLİK POLİTİKASI VE KVKK AYDINLATMA METNİ

 

GİZLİLİK POLİTİKASI

 

İşbu Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma metni, “TAP 2000 OOD. Merkezi Bulgaristan Türkiye İstanbul Şubesi” tarafından işletilen www.konusuyoruz.biz adresindeki internet sitesi veya KONUŞUYORUZ BİZ markası tarafından geliştirilen mobil uygulamayı ziyaret eden ve/veya herhangi bir şekilde kullanan kişiler (“Kullanıcı”) tarafından kullanım öncesi okunmak üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca hazırlanmıştır.

 

Kullanıcının internet sitesi veya mobil uygulama işlemlerine ilişkin istatistiksel veriler KONUŞUYORUZBİZ tarafından analiz edilmektedir.

 

Kullanıcı tarafından, hesap oluşturmak üzere veya sair nedenlerle, KONUŞUYORUZ BİZ’ e iletilen kişisel veriler, işbu Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metnin de düzenlenmiş durumlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmamakta olup, işbu Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metnin de düzenlenen amaçlar haricindeki hiçbir ticari amaçla kullanılmamakta ve üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

 

KONUŞUYORUZBİZ internet sitesindeki içeriklerin üçüncü kişilere ait internet sitelerine bağlantılar içermesi halinde, Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metninin bu internet sitelerindeki kullanım için geçerli olmadığını kabul eder.

 

Kullanıcı, KONUŞUYORUZBİZ ile paylaşmış olduğu kişisel verilerin şahsına ait olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

 

KONUŞUYORUZBİZ internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden hesap oluşturan Kullanıcı, üyeliğini sonlandırmak istediği takdirde, internet sitesinde “…” kısmı altında yer alan “…” alanından hesap silme adımını tamamlayarak dilediği zaman, hesabını silebilmektedir.

 

Kullanıcı dilediği zaman, KONUŞUYORUZBİZ’ e iletmiş olduğu kişisel veriler üzerinde değişiklik yapabilir.

 

KONUŞUYORUZBİZ, Kullanıcının kişisel verilerinin muhafazasını sağlamak amacıyla, teknolojik ve ekonomik imkânlar dâhilinde, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik tedbirleri almıştır.

 

KONUŞUYORUZBİZ internet sitesi ve/veya mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilen tüm kredi/banka kartı işlemleri ve onayları KONUŞUYORUZBİZ’ den bağımsız olarak, bağlı banka veya kuruluşları ile Kullanıcı arasında gerçekleştirmekte olup, kredi kartı şifresi gibi bilgiler KONUŞUYORUZBİZ tarafından görülmemekte ve kaydedilmemektedir.

 

KVKK AYDINLATMA METNİ

 

KONUŞUYORUZBİZ olarak Kullanıcı kişisel verilerinin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri KVKK’ ya uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır.

 

İşbu KVKK Aydınlatma Metni “Veri Sorumlusu” sıfatıyla KONUŞUYORUZBİZ tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” kenar başlıklı KVKK m.10 uyarınca hazırlanmıştır.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

 

KONUŞUYORUZBİZ’ in internet sitesinde yer alan formların doldurulması veya başka herhangi bir sureti ile elektronik ortamda toplanan Kullanıcıya ait kişisel veriler KONUŞUYORUZBİZ faaliyetleri kapsamında;

  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
  • Doğru ve gerektiğinde güncel,
  • Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
  • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,
    • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek koşuluyla işlenmektedir.

 

KONUŞUYORUZBİZ faaliyetleri; anında (online) erişilebilen elektronik bir ağ (internet) yapısı üzerinden sağlanacak lisan eğitimi ve faturalandırması da dahil olmak üzere, gerekli olan tüm işlemlerin uygulanması, takibi, iş ve operasyonların sürdürülmesi, şirket faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi, müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi ve takibi, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini faaliyetlerinden oluşmaktadır.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Kullanıcı’ ya ait kişisel veriler, yukarıda belirtilen ve KVKK ’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda KVKK’ nın 8.ve 9. maddeleri uyarınca; üçüncü kişi gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır. KONUŞUYORUZ BİZ sitesinin çalışması, verilerin güvenli şekilde bulut teknolojisi ile depolanması ve kullanıcı’ ya daha iyi bir deneyim sağlanabilmesi amacıyla Açık Rıza Metni dâhilinde Kullanıcı tarafından verilen açık rıza ile yurtdışında yerleşik üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına, KONUŞUYORUZBİZ’ in yetkilisiyle ve gerekli durumlarda resmi mercilerle, kamu kurumları ve şirketlere yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kullanıcı’ ya ait kişisel veriler, KONUŞUYORUZBİZ tarafından, KVKK ile düzenlenmiş temel ilkeler doğrultusunda, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle internet sitesi, müşteri görüşmeleri, iletişim formları dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortam üzerinden toplanmaktadır.

 

Kullanıcı’ ya ait kişisel veriler, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK m.5 ve 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Kişisel Verisi İşlenen Kullanıcının Hakları

 

KVKK’ nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a)      Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)      Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)      Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)      Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e)      Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f)       KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g)      (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h)      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i)        Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili www.konusuyoruz.biz adresinde yer alan İletişim Formu vasıta KONUŞUYORUZBİZ’ e yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir.